Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε μελέτη για νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων που πρόκειται να ανεγερθεί στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΝΕΑ ΕΥΔΩΡΑ Α.Ε.».

Σύμφωνα με την απόφαση η μελέτη για την κατασκευή εντάσσεται ογκοπλαστικά και μορφολογικά στα πρότυπα του προστατευόμενου οικισμού και δεν προκαλεί βλάβη σε αυτόν.

Μεταξύ των όρων που ετέθησαν είναι οι εξής:

-Τα εξωτερικά επιχρίσματα του κτηρίου να γίνουν ασβεστοτσιμεντοκονιάματα πατητά χωρίς οδηγούς σε ενιαίο λευκό χρωματισμό.

-Το ύψος των στηθαίων εγκιβωτισμού των δωμάτων να είναι μεγίστου ύψους 30 εκ., συμπεριλαμβανομένων των ρύσεων, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

-Να μην γίνει εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων επί των όψεων και των δωμάτων των κτηρίων (δορυφορικές κεραίες, ηλιακός θερμοσίφωνας, εξωτερική μονάδα κλιματισμού κλπ), καθώς και ουδεμία μόνιμη ή κινητή κατασκευή (δοχεία αποθήκευσης νερού κλπ).

-Οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού να τοποθετηθούν στη στάθμη της αυλής του ακαλύπτου και εντός κατάλληλα διαμορφωμένου ερμαρίου, ώστε να είναι αφανείς, μετά από συνεννόηση με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και η θέση και οι διαστάσεις τους να απεικονίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια.

-Ουδεμία κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα να είναι εμφανής μετά το τέλος των εργασιών.

-Όλες οι εργασίες εκσκαφών και διαμόρφωσης να γίνουν υπό την επίβλεψη αρμοδίου υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες να διακοπούν άμεσα για να γίνει κανονική ανασκαφή.

 

Πηγή: tornosnews.gr