1Τα μέλη του Ομίλου Attica (Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways) με έδρα την Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674 Καλλιθέα, συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον ΕΚ 2016/679 & τον Ν. 4624/2019 για σκοπούς συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες των Ελληνικών Αρχών για τις γραμμές εσωτερικού, αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19, καθώς και για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι εν λόγω δηλώσεις τηρούνται επί του πλοίου, στο αρχείο του, για χρονικό διάστημα σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία, και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν απαιτηθεί από το νόμο ή από οδηγία Ελληνικής Αρχής η διατήρηση τους για μεγαλύτερο διάστημα ή/και περαιτέρω διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email: dpo@attica-group.com. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr, +30 210 6475600,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Πηγή: elliniaktoploia.net